Lisans Dersleri

Ara

Sınav Sonucunu Öğren

İçerik Tıklama Görünümü : 155416

E-posta: ekremkara40@gmail.com

Adres:Gaziantep Üniversitesi İİBF
İşletme Fakültesi
Tel: 342 3602074
 
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
 KPSS 2011 yılı muhasebe soruları ve çözümleri siteye eklenmiştir.

KPSS 2011 MUHASEBE SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1)      A İşletmesi personeli olan bir kişinin, işletmenin ortaklarından birinin ailesinin özel şoförü olarak görevlendirilmesi durumunda aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine aykırı davranılmış olur?

A)       Özün önceliği

B)       İşletmenin sürekliliği

C)       Tarafsızlık ve belgelendirme

D)       Tutarlılık

E)        Kişilik

Cevap: E seçeneği doğru seçenektir. Ortaklardan birinin ailesinin özel şoförü olarak işletmede çalışan birini görevlendirmesi “Kişilik” kavramına aykırı davranılmıştır.
2)      İşletmenin önceki dönemlerde alacak ve borç senetleri için yapmış olduğu reeskont işlemlerini bu dönem yapmaması durumunda aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine aykırı davranılmış olur?

A)       Maliyet Esası

B)       Tutarlılık

C)       Dönemsellik

D)       Özün Önceliği

E)        Önemlilik

 Cevap: Doğru seçenek B seçeneğidir. Seçilen muhasebe politikaları izleyen dönemlerde değiştirilmesi tutarlılık kavramına aykırı davranılmış olur. Reeskont işlemi, stok değerleme yöntemleri, amortisman hesaplama yöntemleri birer muhasebe politikasıdır. Bu politikaların değiştirilmeden izleyen dönemlerde de uygulanması tutarlılık kavramı gereğidir.

 3)      Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço hesabıdır?

A)       Konusu Kalmayan Karşılıklar

B)       Faiz Gelirleri

C)       Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri

D)       Reeskont Faiz Gelirleri

E)        Komisyon Gelirleri
Cevap: Doğru seçenek C’dir. Konusu kalmayan karşılıklar, faiz gelirleri, reeskont faiz gelirleri, komisyon gelirleri “Gelir Tablosu” hesaplarıdır. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri tahakkuk etmemiş gelirler gelir tablosunda değil bilançoda gösterilir.

 

4)      Z AŞ, sermayesi 10.000.000 TL olan B AŞ’nin sermaye sinin % 25 hissesine sahiptir. B AŞ, birinci yıl elde ettiği 700.000 TL tutarındaki net kârın % 60’ını dağıtmış, ikinci yıl 120.000 TL zarar etmiş, üçüncü yıl ise elde ettiği 920.000 TL tutarındaki net kârın % 75’ini dağıtmıştır. Buna göre, B AŞ’ye ilişkin iştirak tutarı, iştiraklerini öz kaynak yöntemiyle değerleyen Z AŞ’nin kayıtlarında kaç TL olarak yer alır?

A)       2.500.000

B)       2.597.500

C)       2.620.000

D)       2.875.000

E)        3.045.000

Cevap: Doğru seçenek C’dir.

İştiraklerin öz kaynak yöntemi ile değerlemesinde “İŞTİRAKLER HS” borç ve alacağına aşağıdaki kalemler eklenir.

İŞTİRAKLER

* Elde etme maliyeti

 * Yatırım yapılan işletmenin özkaynağındaki artış payları

* Yatırım yapılan işletmedeki kar payları

 

·   Yatırım yapılan işletmeden alınan kar payları

·   Yatırım yapılan işletmenin zararında, iştirakçi işletmeye düşen pay

 

 

 

 

 

Bu açıklamalara göre 4. Sorudaki iştirak yatırımlarının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.

 

Elde etme maliyeti: 10.000.000x 0,25=2.500.000

1.yıl Z işletmesinin kar payı: 700.000 x 0,25= 175.000

1.yıl Z işletmesinin kar payı tahsilâtı = 175.000 x0,6=105.000

2.yıl Z işletmesinin payına düşen zarar: 120.000x0,25=30.000

3.yıl Z işletmesine kar payı: 920.000x0,25 =230.000

3.yıl Z işletmesinin kar payı zarar mahsup ettikten sonra: (920.000-120.000)0,25= 200.000

3.yıl Z işletmesinin kar payı tahsili: 200.000x0,75= 150.000

 

 

İŞTİRAKLER

2.500.000

175.000

230.000

105.000

30.000

150.000

 

2.905.000

285.000

 

2.620.000

 

 

 

5)                  

I.Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı borçlu 36.000 TL

II.Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı borçlu 18.000 TL

III.Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu 36.000 TL

IV.Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 28.000 TL

V.Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 36.000 TL

 

Önceki dönemde 90.000 TL karşılık ayrılan 500.000 TL tutarındaki hisse senetlerinin % 40’ının banka aracılığıyla 128.000 TL’ye satıldığı bir işletmede, bu satış işleminin kaydında yukarıdaki hesaplardan hangilerinin kullanımı doğrudur?

A)    I ve II

B)    I ve III

C)    II ve III

D)    II ve IV

E)     III ve V

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

 

102 BANKALAR

119 MENKUL KIY.DEĞ.DÜŞ.KARŞ

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI

                  110 HİSSE SENEDİ

 

128.000

36.000

36.000

 

 

 

200.000

 

 

 

  

6)      Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar hesap sınıflarının her ikisinde de yer alan bir hesaptır?

A)    Verilen Avanslar

B)    Şüpheli Alacaklar Karşılığı

C)    Gelecek Aylara Ait Giderler

D)    Alıcılar

E)     İndirilecek KDV

 

Cevap: Doğru cevap D’dir. Alıcılar hesabı vadesine göre hem dönen varlıklarda hem de duran varlıklarda yer alır.

 

7)      Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede dönem sonu itibarıyla Ticari Mallar hesabının borç toplamı 2.865.000 TL, alacak toplamı ise 355.000 TL’dir.

 

İşletmede dönem sonu mal mevcudu 251.000 TL, dönem başı mal mevcudu 521.000 TL olduğuna göre, Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    2.259.000 TL borçlu

B)    2.510.000 TL borçlu

C)    2.780.000 TL borçlu

D)    606.000 TL alacaklı

E)     3.282.000 TL alacaklı

 

Cevap: Doğru seçenek A’dir.

153 TİCARİ MAL

   2.865.000

355.000

 

2.510.00

 

 

 

 

 Dönem sonu fiili stok tutarı 251.000 TL’dir.  Defteri kebir hesabının kalan tutarının fiili tutar ile eşit olması gerekir. 2.510.000 – 251.000 = 2.259.000 TL satılan malın maliyetidir. Satılan ticari malın maliyetinin borcuna 2.259.000 TL yazılacaktır.

 

8)        2011 yılı için tespit edilen % 100 amortisman ayıra bilme sınırı kaç TL’dir?

A)      1.000 B) 700 C) 680 D) 670 E) 600

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

Doğrudan gider yazılabilecek amortisman sınırları son üç yılın aşağıda verilmiştir.

2011 yılı : 700 YTL

2010 yılı : 680 YTL

2009 yılı : 670 YTL

 

9)        Vergi Usul Kanunu’na göre, finansal kiralama işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)      Senetsiz finansal kiralama alacaklarına reeskont uygulanmaz

B)      İktisadi kıymetin mülkiyeti, kira süresi sonunda kiracıya devredilebilir.

C)      Kiralama süresi, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 75’inden daha büyük bir bölümünü  kapsamalıdır.

D)      Kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamı, iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha fazla olmalıdır.

E)       Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır.

 

Cevap: Doğru Seçenek C’dir.

Finansal Kiralama, V.U.K.’nun mükerrer 290/3 maddesinde “kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmeyeceğine bakılmaksızın bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile faydaların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Aşağıda 4 madde olarak belirtilen;

  • İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,
  • Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması,
  • Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması,
  • Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri oluşturması,

kriterlerinden birini veya daha fazlasını karşılayan kiralamaların da finansal kiralama olarak kabul edileceği yine anılan maddenin 3. fıkrasında belirtilmiştir.

01.07.2003 tarihinden önce imzalanan “finansal kira sözleşmeleri” uyarınca kiralama yapanlar (kiraya verenler), aktifinde yer alan varlığı eski hükümlere göre amortismana tabi tutmaya devam edecek, yeniden değerleme yapabilecek ve yatırım indiriminden yararlanabilecektir. Kiracı da, ödediği kira taksitlerinin tamamen gider yazabilecektir.

01.07.2003 tarihinden itibaren imzalanan finansal kiralama sözleşmelerinde ise, finansal kiralamaya konu varlık; kiralayanın aktifinde anapara + faizden oluşan bir alacak, kiracının aktifinde ise duran bir varlık ve pasifinde borç olarak gözükecektir.

Kiracı, aktifinde duran varlık üzerinden amortisman ayıracaktır ancak yatırım indiriminden yararlanma hakkı kiracıya değil kiralayana aittir.

Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme : Finansal kiralama işlemine konu “iktisadi kıymeti kullanma hakkı” değerlemesi işlemi, kiracı tarafından gerçekleştirilecektir. 4842 Sayılı Kanun ile V.U.K’na eklenen mükerrer 290. madde de, finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi hüküm altına alınmıştır. Bu madde uyarınca 01.07.2003 tarihinden itibaren finansal kiralama bedellerinin faturalandığı dönemde gider yazılması uygulaması, bu tarihten sonra gerçekleştirilen ve V.U.K.’nun mükerrer 290’ıncı maddesi uyarınca finansal kiralama işlemi sayılan kiralamalar için, söz konusu olmamaktadır.

Bunun yerine, kiracı tarafından finansal kiralama işleminden doğan toplam borç, kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanım hakkı ve finansal kiralama borçlanma maliyeti olarak ayrıştırılmaktadır. Eski uygulamanın aksine, 4842 sayılı Yasa sonrasında, kiralama bedellerinin faturalandığı dönemde direkt gider yazılması uygulaması sona ermekte, bunun yerine borçlanma maliyetleri gider olarak işlenmektedir.

Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman : Yeni düzenleme sonrasında, finansal kiralama kabul edilen işlemlerde, faturada yer alan kiralama bedelinin tamamının gider kaydedilmesi uygulamasına son verilmiştir. Yeni uygulamada, finansal kiralama sözleşmesi tutarının iktisadi kıymetin bedeline tekabül eden kısmı (kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli ile yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı) kiracı tarafından “kullanım hakkı” olarak aktifleştirilecek ve amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman süresi, kiralama süresinden bağımsız olarak V.U.K. ve Genel Tebliğlerinde finansal kira sözleşmesine konu olan iktisadi kıymet için öngörülen amortisman oranına göre belirlenecektir.

 

10)    Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda yer almaz?

A)      Gelir Tahakkukları

B)      Gelecek Aylara Ait Gelirler

C)      Gider Tahakkukları

D)      İştiraklerden Temettü Gelirleri

E)       Gelecek Yıllara Ait Giderler

 

Cevap: Doğru seçenek D’dir.

İştiraklerden temettü geliri bilanço hesabı değil gelir tablosu hesabıdır.

 

11)    İşletmenin borçlu olduğu bir çalışanın işletmeden ayrılması hâlinde, bu borçla ilgili olarak yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)      Personele Borçlar hesabı alacaklı

B)      Diğer Ticari Borçlar hesabı alacaklı

C)      Diğer Ticari Borçlar hesabı borçlu

D)      Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklı

E)       Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı

 

Cevap: Doğru Seçenek E’dir. Muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

 

PERSONELE BORÇLAR HS

                      DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS

XXX

 

XXX

 

12)    Aylık maliyetlere yüklenmesi gereken ancak henüz nakden ya da hesaben ödenecek durumda olmayan tahminî tutarlar aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?

A)      Maliyet Giderleri Karşılığı

B)      Gelecek Aylara Ait Giderler

C)      Gider Tahakkukları

D)      Özel Maliyetler

E)       Diğer Mali Borçlar

 

Cevap: Doğru seçenek A’dir. Tahmin edilen giderler, Amortisman gideri, İkramiye giderleri, enerji giderleri vb. tahmin edildiğinde 373 Maliyet Gider Karşılıkları hesabın da gösterilirler.

 

13)    İşletme, 10.08.2010 tarihinde bankada açtırdığı hesaba 110.000 avro yatırmış, 16.09.2010 tarihinde 30.000 avro, 21.11.2010 tarihinde ise 35.000 avro hesaptan çekmiştir (1 avro 10.08.2010 tarihinde 1,96 TL; 16.09.2010 tarihinde 1,93 TL; 21.11.2010 tarihinde 1,93 TL; 31.12.2010 tarihinde 1,98 TL’dir.)

       Buna göre, işletmenin 31.12.2010 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)      Bankalar hesabı borçlu 125.540 TL

B)      Kambiyo Zararları hesabı alacaklı 1950 TL

C)      Bankalar hesabı alacaklı 127.400 TL

D)      Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 900 TL

E)       Kambiyo Kârları hesabı borçlu 2200 TL

 

Cevap: Doğru Seçenek D’dir.

Banka hesabına para yatırma ve hesaptan para çekme kayıtları aşağıda verilmiştir.

 

102 BANKALAR

  Avro(110.000x1,96)

                                                          100 KASA

                                                                 Avro

10.08.2010 tarihinde bankaya para yatırma

 

215.600

 

 

XXX

 

100 KASA

  Avro(30.000x1,93)

656 KAMBİYO ZAR.

                                                 102 BANKALAR

                                                  Avro(30.000x1,96)

16.09.2010 Tarihinde bankadan para çekme

57.900

 

900

 

 

 

58.800

 

100 KASA

Avro(35.000x1,93)

656 KAMBİYO ZARARI

                                                 102 BANKALAR

                                                  Avro(35.000x1,96)

21.11.2010 tarihinde bankadan para çekme

 

67.550

 

1.050

 

 

 

68.600

 

Bankalar hesabına 110.000 Avro yatırıldı, hesaptan 30.000 ve 35.000 Avro çekildi hesapta 45.000 Avro kaldı bu Avro’nun hesaba yatırıldığı tarihte kur üzerinden hesaplandığında bankada TL olarak (45.000x1,96) 88.200 TL bulunmaktadır. 31.12.2010 tarihinde kur 1,96 TL den 1,98 TL çıkmıştır. 45.000x0,02=900 TL Kambiyo artışı olmuştur. Bu kayıtta aşağıda gösterilmiştir.

 

 

102 BANKALAR HS

Avro

                                  646 KAMBİYO ZARARLARI

900

 

 

900

 

14)         İşletme dönem sonunda yaptığı sayımda kasada 4.900 avro bulunduğunu tespit etmiştir. Aynı tarihte avro kasası alt hesabının kalanı 5.000 avrodur.

       Hesaba alınma tarihindeki avro kuru 1,93 TL, sayım tarihindeki avro kuru 1,98 TL olduğuna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)      Kasa hesabı borçlu 250 TL

B)      Kasa hesabı alacaklı 198 TL

C)      Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 250 TL

D)      Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 198 TL

E)       Kambiyo Zararları hesabı borçlu 198 TL

 

Cevap: Doğru Seçenek E’dir.

Bu soruda hem kasa hesabı noksanlığına hem de kambiyo kar/zarar hesabına bakmak gerekir.

 

 

197 SAYIM VE TES.NOK. HS

                                  100 KASA H

198

 

198

 

 

100 KASA H

                                    646 KAMBİYO KARLARI

250

 

250

 

15)        Yazılı değeri 80.000 TL olan ve 01.02.2010 tarihinde satın alınan Hazine bonoları 3.000 TL zararla banka aracılığıyla 83.000 TL’ye satılmıştır (Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.)

       Yıllık faiz oranı % 9 olduğuna göre, satış tarihi ve bu satış tarihinde yapılan kayıtta kullanılan hesap aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)          01.07.2010 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı alacaklı 83.000 TL

B)          01.12.2010 - Menkul Kıymetler Satış Zararları hesabı alacaklı 3000 TL

C)          01.10.2010 - Menkul Kıymetler Satış Zararları hesabı borçlu 3000 TL

D)          01.07.2010 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı alacaklı 77.000 TL

E)           01.12.2010 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı alacaklı 80.000 TL

 

Cevap: Doğru seçenek E’dir.

Satış değeri 83.000 TL ve 3.000 TL zararına satıldığına göre Hazine Bonosunun değeri 83.000+3.000= 86.000 TL olacaktır. 80.000 TL yazılı değeri olduğuna göre 6.000 TL tahakkuk etmiş faiz geliri bulunmaktadır. Bu faizin 01.02.2010 tarihinden sonra kaç aylık tahakkuk etmiş faiz olduğu aşağıda hesaplanmıştır.

6.000=(80.000x9xvade)/ 36.000=300 gün yani 10 ay olacaktır. 1.02.2010 tarihine 10 ay ilave edildiğinde 01.12.2010 tarihi satış tarihi olarak bulunacaktır. B seçeneğinde Menkul Kıymet Satış Zararı Alacaklı olarak belirtildiği için yanlıştır.

 

16)           İşletme satın aldığı 50.000 TL tutarındaki mal karşılığın da 20.000 TL’lik senet ciro etmiş, 15.000 TL’lik çek ve 10.000 TL’lik senet düzenlemiş, kalanı ise kredili bırakmıştır.

       Buna göre, bu işlemler bilanço toplamını nasıl etkiler?

A)          Aktif ve Pasif toplamları değişmez.

B)          Aktif ve Pasif toplamları 35.000 TL artar.

C)          Aktif ve Pasif toplamları 15.000 TL artar.

D)          Aktif ve Pasif toplamları 30.000 TL artar.

E)           Aktif toplamı 20.000 TL azalırken Pasif toplamı 30.000 TL artar.

 

Cevap: Doğru seçenek C’dir.

BİLANÇO(Mal alışından önceki)

Alacak Senetleri                          20.000

 

·    

 

20.000

20.000

 

 

 

BİLANÇO(Mal alışından sonra)

Ticari Mal                                 50.000

Verilen Çekler                          (15.000)

·   Alacak senetleri                      20.000

·   Borç Senetleri                      10.000

·   Satıcılar                               5.0000

 

35.000

35.000

 

   

17)        İşletme 15.08.2010 tarihinde bankadan sağladığı 800.000 TL limitli, yıllık % 15 faizli senet karşılığı kredi için 920.000 TL tutarındaki senedi teminat olarak vermiş ve kredi tutarı işletmenin bankadaki hesabına aktarılmıştır.

       Buna göre, yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)          Bankalar hesabı borçlu 800.000 TL

B)          Alacak Senetleri hesabı borçlu 920.000 TL

C)          Alacak Senetleri hesabı alacaklı 920.000 TL

D)          Banka Kredileri hesabı alacaklı 800.000 TL

E)           Finansman Giderleri hesabı borçlu 120.000 TL

 

Cevap: Doğru seçenek E’dir.

Kredi alındığında aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacaktır.

 

102 BANKALAR HS

                                   BANKA KRDERİLERİ

800.000

 

800.000

 

 

ALACAK SENETLERİ

  Teminattaki sen.

                                  ALACAK SENETLERİ

                                    Portföydeki senetler

920.000

 

 

920.000

   

18. - 20.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

 

         A İşletmesi, B İşletmesine KDV hariç 50.000 avroluk makine satmak üzere 27.10.2010 tarihinde sözleşme imzalamış ve sözleşme gereği % 20 oranında avans banka kanalıyla ödenmiştir. Makine 02.02.2011 tarihinde teslim edilmiş ve fatura karşılığında çek ciro edilmiştir (1 avro 27.10.2010 tarihinde 1,93 TL; 31.12.2010 tarihinde 1,98 TL; 02.02.2011 tarihinde 2,11 TL’dir. KDV oranı % 10’dur.)

      

18)        Yukarıdaki bilgilere göre, B İşletmesinin 31.12.2010 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)      Verilen Avanslar hesabı borçlu 500 TL

B)      Verilen Avanslar hesabı borçlu 19.800 TL

C)      Verilen Avanslar hesabı borçlu 19.300 TL

D)      Verilen Sipariş Avansları hesabı borçlu 500 TL

E)       Kambiyo Kârları hesabı borçlu 500 TL

 

Cevap: Doğru seçenek A’dir.

B işletmesinin yapması gereken muhasebe kayıtları aşağıda verilmiştir.

 

 

VERİLEN AVANSLAR

                        BANKALAR

27.10.2010 (50.000X0,2)X1,93

19.300

 

XX

 

VERİLEN AVANSLAR

                                    KAMBİYO KARLARI

31.12.2010(10.00X0,05) kur farkı(1,98-1,93)

500

 

500

 

MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR

İNDİRİLECEK KDV

                                        VERİLEN AVANSLAR

                                         ALINAN ÇEKLER

02.02.2011 tarihinde makinen işletme aktifine girişi

50.000x2,11=105.500

Kdv105.500x0,1=10.550

Önceden verilen avansın değerleme sonrası toplam tutarı 19.800

Geriye kalan 96.250 çek cirosu

 

105.500

10.550

 

 

19.800

96.250

 

A işletmesinin yapması gereken muhasebe kayıtları aşağıda verilmiştir.

 

BANKALAR

                        ALINAN SİPARİŞ AVANSI

27.10.2010 (50.000X0,2)X1,93

19.300

 

19.300

 

KAMBİYO ZARARI

                                    ALINAN SİPARİŞ AVANSI

31.12.2010(10.00X0,05) kur farkı(1,98-1,93)

500

 

500

 

ALINAN ÇEKLER

ALINAN SİPARİŞ AVANSI

                                        YURT İÇİ SATIŞLAR

                                         HESAPLANAN KDV

02.02.2011 tarihinde makinen satışı

 

96.250

19.800

 

 

105.500

10.550

 

 

 

19)        Yukarıdaki bilgilere göre, A İşletmesinin 02.02.2011 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)       Alınan Sipariş Avansları hesabı borçlu 10.000 TL

B)       Alınan Sipariş Avansları hesabı borçlu 19.300 TL

C)       Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 105.500 TL

D)       Hesaplanan KDV hesabı borçlu 10.550 TL

E)        Alınan Çekler hesabı alacaklı 96.250 TL

 

Cevap: Doğru seçenek C’dir.

 

20)        Yukarıdaki bilgilere göre, B İşletmesinin 02.02.2011 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)       İndirilecek KDV hesabı borçlu 10.550 TL

B)       Verilen Avanslar hesabı alacaklı 19.800 TL

C)       Alınan Çekler hesabı alacaklı 96.250 TL

D)       Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı 96.250 TL

E)        Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı borçlu 105.500 TL

 

Cevap: Doğru seçenek D’dir. Bu soruda D seçeneğindeki “Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri” görüldüğünde işaretlenmesi gerekir. Çek cirosunda verilen çekler değil “Alınan Çekler” kullanılır.

 

21. - 23.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

 

       2008 yılında % 15 KDV dâhil 9.200 TL’ye satın alınan bir demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıl olup amortismanı azalan bakiyeler yöntemiyle hesaplanmaktadır.

 

21)     Hesaplanan amortismanların endirekt yöntemle kaydedilmesi durumunda 31.12.2009 tarihli bilançoda ilgili demirbaş için Birikmiş Amortisman tutarı kaç TL olur?

A)    1.840 B) 2.880 C) 3.200 D) 5.120 E) 6.400

 

Cevap: Doğru seçenek D’dir.

KDV dahil fiyatı 9.200 ise KDV hariç fiyatı 8.000 TL’dir. Azalan bakiyeler yönteminin de amortisman oranı normal amortisman oranın 2 katıdır. Normal amortisman oranı %20 bunun iki katı %40 olarak azalan bakiyeler yönteminde kullanılacak orandır.

 

Yıl

Defter Değeri

Amort.%

B.Amort.Tut

Toplam Amort

Net Değ.

2008

8.000

40

3.200

3.200

4.800

2009

4.800

40

1.920

5.120

2.880

2010

2.880

40

1.152

6.272

1.728

31.12.2009 tarihinde bilançoda Birikmiş amortisman 5.120 TL olarak yer alacaktır.

 

22)     Hesaplanan amortismanların direkt yöntemle kaydedilmesi durumunda 31.12.2010 tarihli bilançoda ilgili demirbaşın tutarı kaç TL olarak yer alır?

A)       1.728 B) 5.120 C) 6.272 D) 8.000 E) 9.200

 

Cevap: Doğru seçenek A’dir.

31.12.2010 tarihide direkt yöntemin kullanılması durumunda yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 1.728 TL’dir.

 

23)     Demirbaşın 2011 yılında % 18 KDV dâhil 2.360 TL’ye yenileme amacıyla satılması hâlinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

 

A)       Diğer Gelirler hesabı alacaklı 520 TL

B)       Özel Fonlar hesabı borçlu 632 TL

C)       Özel Fonlar hesabı alacaklı 272 TL

D)       Diğer Gider ve Zararlar hesabı borçlu 360 TL

E)        Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 880 TL

 

Cevap: Doğru seçenek C’dir.

2011 yılında demirbaş KDV dahil 2.360 TL satılmış KDV hariç tutarı 2.000 TL’dir. 2011 yılında demirbaşın net değeri 1.728 TL’dir. Bu durumda kar 2.000 – 1.728= 272 TL’dir. Demirbaş yenilenmek amacıyla satıldığı için bu kar Özel Fonlarda gösterilecektir.

 

24)    İşletmenin 10.01.2011 tarihinde nakit ihtiyacı nedeniyle vadeli hesabı kapatıp ilgili tutarı vadesiz hesaba aktarması hâlinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)      Bankalar hesabı borçlu 90.000 TL

B)      Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 1800 TL

C)      Bankalar hesabı alacaklı 90.000 TL

D)      Gelir Tahakkukları hesabı alacaklı 1800 TL

E)       Diğer Gider ve Zararlar hesabı borçlu 1800 TL

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

25)    İşletmenin vadeli hesabı vade sonunda kapatıp ilgili tutarı vadesiz hesaba aktarması hâlinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)      Bankalar hesabı alacaklı 92.295 TL

B)      Bankalar hesabı borçlu 2700 TL

C)      Bankalar hesabı borçlu 92.295 TL

D)      Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 405 TL

E)       Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 900 TL

 

Cevap: Doğru seçenek D’dir.

 

26. - 28.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

İşletmenin 2011 yılı dönem başı bilançosunda 2.250.000 TL olarak kayıtlı bulunan Ticari Mallar hesabı 3000 adet A malından oluşmaktadır. İşletme 2000 adet A malını 18.01.2011 tarihinde KDV dâhil 1.840.000 TL’ye çek karşılığı satın almış, 26.01.2011 tarihinde 4000 adet A malını % 20 kârla çek karşılığında satmıştır. İşletme stoklarını ortalama maliyet yöntemiyle değerlemekte ve sürekli envanter yöntemiyle izlemektedir. 2010 yılından Devreden KDV tutarı 305.100 TL’dir (KDV oranı % 15’tir.).

 

26)    Yukarıdaki bilgilere göre, 18.01.2011 tarihli satın alma sonrasında A malının birim maliyeti kaç TL’dir?

A)      750 B) 770 C) 800 D) 818 E) 885,5

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

27)    Yukarıdaki bilgilere göre, 26.01.2011 tarihinde yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)      Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 3.696.000 TL

B)      Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 3.840.000 TL

C)      Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 3.000.000 TL

D)      Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 3.272.000 TL

E)       Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 346.500 TL

 

Cevap: Doğru seçenek A’dır.

 

28)    Yukarıdaki bilgilere göre, 2011 Ocak ayı sonunda KDV hesaplarıyla ilgili olarak yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)      Devreden KDV hesabı borçlu 305.100 TL

B)      Hesaplanan KDV hesabı borçlu 576.000 TL

C)      Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 9300 TL

D)      Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 41.400TL

E)       İndirilecek KDV hesabı alacaklı 276.000 TL

 

29. - 30.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Bir işletmeyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Dönem başı stok                                               145.000 TL

Dönem sonu stok                                              185.000 TL

Dönem içi alışlar                                            1.020.000 TL

Alıştan iadeler                                                    20.000 TL

Alış giderleri                                                       30.000 TL

Satış iadeleri                                                        40.000 TL

 

 

 

29)    Yukarıdaki bilgilere göre işletmede satışların maliyeti kaç TL’dir?

A)      980.000 B) 990.000 C) 1.030.000 D) 1.060.000 E) 1.175.000

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

30)    Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin stokları kaç günde bir devretmektedir?

A)      36 B) 50 C) 55 D) 57 D) 60

 

Cevap: Doğru seçenek E’dir.

 

 

31)    A İşletmesinin 31.12.2009 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir:

A İŞLETMESİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)                                                  PASİF (KAYNAK)

I.DÖNEN VARLIKLAR

2.975

I.KISA VAD.YAB.KAY.

2.300

  1.Kasa

50

 

 

  2.Alınan Çekler

250

II UZUN VAD.YAB.KAY

900

  3.Bankalar

850

 

 

Ticari Mallar

1.825

III.ÖZKAYNAKLAR

1.500

II.DURAN VARLIKLAR

1.725

 

 

AKTİF TOPLAM

4.700

PASİF TOPLAM

4.700

 

İşletmenin Nakit Oranının 0,65 olabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmelidir?

A)      215.000 TL’lik çekin tahsil edilmesi

B)      325.000 TL’lik altı ay vadeli banka kredisi alınması

C)      295.000 TL’lik nakdî sermaye sağlanması

D)      435.000 TL’lik iki yıl vadeli banka kredisi alınması

E)       345.000 TL’lik duran varlığın nakit karşılığı satılması

 

Cevap: Doğru seçenek E’dir.

 

32)    İşletmenin bir dönemine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Olağan Zarar                                                  18.600 TL

Amortisman Giderleri                                    84.400 TL

Konusu Kalmayan Karşılıklar                       4700 TL

Reeskont Faiz Giderleri                                 12.300 TL

Gelecek Aylara Ait Giderler                         3700 TL

 

Buna göre işletmede faaliyetlerden sağlanan fon kaynağı kaç TL’dir?

A)      77.100 B) 73.400 C) 81.800 D) 82.800 E) 83.400

 

Cevap: Doğru seçenek A’dır.

 

33)    Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün belirlenmesinde kullanılmaz?

A)           Duran Varlık Devir Hızı Oranı

B)           Stok Devir Hızı Oranı

C)           Nakit Oranı

D)           Asit-Test Oranı

E)            Stok Bağımlılık Oranı

 

Cevap: Doğru seçenek A’dır.

 

34)    Bir işletmede toplam sabit maliyet 10.296.000 TL, birim satış fiyatı 840 TL, birim değişken maliyet 620 TL ise bu işletmenin başa baş noktası kaç birimdir?

A)      51.480 B) 46.800 C) 37.380 D) 34.540 E) 30.190

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

35)    Üç ay vadeli mevduata yıllık % 9 faiz uygulanmakta ise yıllık bileşik faiz oranı yüzde kaçtır?

A)           9,0225 B) 9,030 C) 9,0444 D) 9,2727 E) 9,3083

 

Cevap: Doğru seçenek E’dir.

 

36)    Yıllık % 8 faiz üzerinden faizleriyle birlikte birer ay vadeli olarak yatırılan 10.000 TL bir yılın sonunda kaç TL olur?

A)      10.800 B) 10.825 C) 10.830 D) 10.858 E) 10.880

 

Cevap: Doğru seçenek C’dir.

 

37)    % 10 iskontolu olarak satın alınan bir mal, iskontolu alış bedeli üzerinden % 40 kârla 2268 TL’ye satılmıştır. Buna göre malın iskontosuz alış fiyatı kaç TL’dir?

A)      1.360 B) 1.800 C) 1.920 D) 2.040 E) 2.060

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

38)    Maliyeti üzeriden % 20 zararla satılan bir malda, satış fiyatı üzerinden yüzde kaç zarar edilir?

A)      4 B) 5 C) 20 D) 25 E) 40

 

Cevap: Doğru seçenek D’dir.

 

39)    Bir işletmenin Ocak ayına ait üretim giderleri tutarları aşağıdaki gibidir:

Direkt İlk Madde ve Malzeme                                              943.000 TL

Direkt İşçilik Ücretleri                                                          676.000 TL

Genel Üretim Giderleri                                                         397.000 TL

 

Ocak ayı içinde 6000 birim için üretime başlanmış, bunun 3000 birimi tamamlanmış, 3000 birimi ise % 40 oranında tamamlanmıştır. Ocak ayına devreden 1.200 birim mamulün toplam maliyeti 555.000 TL’dir.

 

Buna göre, Ocak ayı sonu itibarıyla işletmenin birim başına ortalama mamul maliyeti kaç TL’dir?

A)      399,25 B) 475 C) 612 D) 662,9 E) 798,50

 

Cevap: Doğru seçenek B’dir.

 

40)    Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı’na göre stoklar, aşağıdaki ölçülerden hangisiyle değerleme ye tabi tutulmalıdır?

A)      Gerçeğe uygun değer ile

B)      Dönüştürme maliyeti ve satın alma maliyetinden düşük olanı ile

C)      Dönüştürme maliyeti ve satın alma maliyetinden yüksek olanı ile

D)      Maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile

E)       Maliyet ve gerçeğe uygun değerden yüksek olanı ile

 

Cevap: Doğru seçenek D’dir.

 

 

bursa sosyal medya