Lisans Dersleri

Ara

Sınav Sonucunu Öğren

İçerik Tıklama Görünümü : 156336

E-posta: ekremkara40@gmail.com

Adres:Gaziantep Üniversitesi İİBF
İşletme Fakültesi
Tel: 342 3602074
 
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
 2012 Yılı KPSS Muhasebe sorularının çözümleri ...........

2012 YILI KPSS MUHASEBE SORULARININ ÇÖZÜMÜ

    
İşletmenin bankaya yatırdığı yabancı paranın, Bankalar hesabına Türk lirası cinsinden kaydedilmesi, aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir? (KPSS 2012)

A)Tutarlılık
B) Özün önceliği
C) Parayla ölçme
D) Önemlilik
E)Tam açıklama

 

Çözüm: .Parayla Ölçme Kavramı: Muhasebenin konusu para ile ifade edilen değerlerdir. Olayların kaydedilebilmesi için ortak bir ölçü (ulusal para değeri) kullanılır.

Cevap: C.

 

2  İşletmenin 2010 yılı sonu itibarıyla öz sermayesi 960.000 TL, yılın başında ise 920.000 TL’dir.

Aynı yıl içinde işletmeden çekilen değerler toplamı 90.000 TL işletmeye eklenen değerler toplamı ise 140.000 TL olduğuna göre, işletmenin kâr veya zararı kaçtır
A) 270.000 kar
B) 90.000 kar
C) 40.000 kar
D)  50.000 zarar
E)10.000 zarar

Çözüm:

Varlıklar=Kaynaklar

Dönem başı öz sermaye 920.000

Dönem Sonu öz sermaye 960.000

İşletmeden çekilen değerler 90.000

İşletmeye eklenen değerler 140.000

920.000+140.000-90.000=970.000 olması gerekirken dönem sonunda 960.000 TL olduğuna göre 10.000 TL zarar vardır.

Cevap: E

 

3)        İşletmenin ithal edeceği mallar için ödeyeceği gümrük vergisi, aşağıdaki hesapların hangisinde muhasebeleştirilmelidir?

A)    Hesaplanan KDV

B)    Verilen Sipariş Avansları

C)    Ödenecek Vergi ve Fonlar

D)    Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

E)     Ödenecek Diğer Yükümlülükler

 

Çözüm:

İşletmenin ithal edeceği gümrük vergisi iade alınamayan vergi türünden olduğu için malın maliyetine yazılır. Fakat işletmenin stoklarına girinceye kadar önce verilen sipariş avanslarında takip edilir.

Cevap: B

 

4)        İşletmede sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde hangi hesaba, ne şekilde kayıt yapılmalıdır?

A)    Sermaye hesabının borcuna

B)    Sermaye hesabının alacağına

C)    Ödenmemiş Sermaye hesabının borcuna

D)    Ödenmemiş Sermaye hesabının alacağına

E)     Ortaklardan Alacaklar hesabının borcuna

 

Çözüm:

İşletmenin kuruluş sırasında ve sermaye artışında önce aşağıdaki kayıt yapılır.

 

 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE

500 SERMAYE

 

XX

 

XX

 

İşletmede sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde ise aşağıdaki kayıt yapılır.

 

 

VARLIK HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE

 

XX

 

XX

 

Cevap: D

 

5)        Bir işletmede, 2011 Mayıs ayı sonu itibarıyla İndirilecek KDV hesabının kalanı 245.000 TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı 430.000TL’dir

Ödenecek KDV tutarı 90.000 TL olarak belirlendiğine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla yapılan kayıtla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Hesaplanan KDV hesabı 340.000 TL borçlandırılır.

B)    İndirilecek KDV hesabı 245.000 TL borçlandırılır.

C)    Hesaplanan KDV hesabı 430.000 TL alacaklandırılır.

D)    Devreden KDV hesabı 90.000TL  borçlandırılır.

E)     Devreden KDV hesabı 95.000 TL alacaklandırılır.

 

Çözüm:

KDV hesapları her ayın sonunda tahakkuk kaydı ile kapatılır.391 HESAPLANAN KDV, 191 İNDİRİLECEK KDV’den büyük ise aradaki fark 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS yazılır. 391 HESAPLANAN KDV, 191 İNDİRİLECEK KDV’den küçük ise aradaki fark 190 DEVREDEN KDV HS yazılır. Eğer önceki aydan 190 DEVREDEN KDV hesabı var ise bir sonraki ayda kapatılır.

 

 

391 HESAPLANAN KDV

191 İNDİRİLECEK KDV

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

                            190 DEVREDEN KDV

430.000

 

245.000

90.000

95.000

 

Cevap: E

 

6)         

 

VERİLEN AVANSLAR

                KASA

 

1.500

 

5.100

 

Hatalı olarak yapılan bu muhasebe kaydı, aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir?

A)    Verilen Avanslar hesabının borcuna 3.600 TL kaydedilmesiyle

B)    Verilen Avanslar hesabının alacağına 3.600 TL kaydedilmesiyle

C)    Kasa hesabının borcuna 3.600 TL, Verilen Avanslar hesabının alacağına 1500 TL kaydedilmesiyle

D)    Kasa hesabının alacağına 1.500 TL kaydedilmesiyle

E)     Kasa hesabının borcuna 5.100 TL kaydedilmesiyle

 

Çözüm: Yevmiye maddelerinin borç ve alacak tutarları eşit olması gerekir. Bu kayıtta tutar hatası yapılmıştır. Tutar ya 1.500 TL yada 5.100 TL olacaktır. 1.500 TL ise KASA HS borcuna 3.600 TL yazılmalıdır. Tutar 5.100 TL ise VERİLEN AVANSLAR hesabının borcuna 3.600 TL yazılmalıdır.

Cevap: A

 

7)        Giderlerini 7/B seçeneğine göre muhasebeleştiren bir işletme, Genel Yönetim Giderleri tutarını yansıtırken aşağıdaki hesaplardan hangisini, ne şekilde kullanmalıdır?

A)    Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı borçlu

B)    Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı alacaklı

C)    Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı

D)    Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı borçlu

E)     Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı

 

Çözüm: Maliyet muhasebesi kayıtları ya 7/A yada 7/B seçeneğine göre yapılır. 7/A seçeneği giderleri hem çeşitlerine göre hem de fonksiyonlarına göre ayrıma tabi tutar. 7/B seçeneği ise sadece çeşitlerine göre ayrım yapar. 7/A seçeneğinde toplam 8 grup yer alır ve yer grubun bir yansıtma hesabı vardır. 7/B seçeneğinde ise 1 grup yer alır ve 1 tane yansıtma hesabı vardır. 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabıdır. Dönem sonunda bu hesabın alacağına yazarak yansıtılacak olan hesabın borcuna yazılır.

 

 

799 ÜRETİM MALİYET HS

630 ARAŞ.GEL.GİD.

631 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.

632 GENEL.YÖNETİM GİD.

660 KIS.VAD.BORÇ.GİD

661 UZUN VAD.BORÇ GİD.

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA

 

 

 

 

Cevap: B

 

8)        İşletme 01.08.2010 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarını banka aracılığıyla 952.000 TL’e satmıştır.

Finansman bonoları 6 ay vadeli olduğuna göre, 2011 yılı dönem başı bilançosunda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)    Finansman Giderleri - Aktif - 40.000 TL

B)    Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Aktif - 32.000 TL

C)    Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Pasif - 8.000

D)    Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - 992.000

E)     Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - 48.000

Çözüm: işletme 6 ay vadeli 1.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç ettiğinde aşağıdaki kaydı yapacaktır.(01.08.2010 tarihinde yapılacak kayıt)

 

 

102 BANKALAR

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI

305 ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER

 

952.000

48.000

 

 

1.000.000

 

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI 2010 yılı için (8.9.10.11.12. ay) 5 aylık tutarı finansman giderine aktarılır. (48.000/6)=8.000 TL her ay için 5 ay için 8.000x5=40.000 TL

31.12.2010 tarihinde yapacağı kayıt aşağıda gösterilmiştir.

 

 

780 FİNANSMAN GİDERİ

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI

 

40.000

 

 

40.000

 

308 Menkul kıymet ihraç farkı hesabının defteri kebiri aşağıda verilmiştir.

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HS

48.000

40.000

 

8.000

 

 

 

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI 8.000 TL borç bakiyesi vermektedir. Dönem başı bilançosunda bu hesap Pasif tarafta düzenleyici olarak yer alacaktır.

 

Pratik Çözüm: Seçenekler incelendiğinde

A seçeneği Finansman gideri bilanço hesabı değildir. Elenir.

B seçeneği Menkul kıymet ihraç farkı hesabı borç bakiyesi vermesine rağmen aktif hesap değil pasif hesaptır. Elenir.

D seçeneği Çıkarılmış bono ve senetler nominal değeri ile pasifte yer alır. Yani 1.000.000 TL olarak gösterilmesi gerekirdi. Elenir.

E seçeneği Çıkarılmış bono ve senetler nominal değeri ile pasifte yer alır. Yani 1.000.000 TL olarak gösterilmesi gerekirdi. Elenir.

 

Cevap: C

 

9)        Aşağıdakilerden hangisi, kâr yedekleri arasında yer alır

A)    Özel Fonlar

B)    Hisse Senedi İptal Kârları

C)    Hisse Senetleri İhraç Primleri

D)    İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

E)     Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

 

Çözüm: Özel fonlar kar yedeklerinde yer alır.  

Cevap: A

 

 

 

 

10)    İşletmenin, satın aldığı mal için düzenlenen fatura karşılığında müşteri çeki ciro etmesi hâlinde,

I. Satıcılar hesabı alacaklı,

II. Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı,

III. Alınan Çekler hesabı alacaklı,

IV. Ticari Mallar hesabı borçlu,

V. Hesaplanan KDV hesabı borçlu

Kayıtlarından hangilerinin kullanımı doğrudur?

A)    I ve IV

B)    I ve V

C)    II ve IV

D)    III ve IV

E)     III ve V

Çözüm:

Çek ciro edilerek mal alınmasından aşağıdaki kayıt yapılır.

 

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

101 ALINAN ÇEKLER

 

 

 

 

Pratik çözüm: mal alındığında II. Yurtiçi satışlar hesabı ve V Hesaplanan KDV hesabı kullanılmaz. II ve V yer aldığı B, C, E seçenekleri elenir. Çek cirosundan mutlaka 101 ALINAN ÇEKLER HS alacaklı olur. A seçeneği de elenir.

Cevap: D

 

11)    Artışların borç tarafına, azalışların alacak tarafına kaydedildiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Gelir hesapları

B)    Borç hesapları

C)    Öz kaynak hesapları

D)    Pasifi düzenleyici hesaplar

E)     Aktifi düzenleyici hesaplar

Çözüm: Artışların borç (Aktif) azalışların alacak (Pasif) tarafına kaydedilen hesaplar aktif hesaplar, gider hesapları ve pasif düzenleyici hesaplardır. Aktif düzenleyici hesaplar pasif hesaplar gibi, pasif düzenleyici hesaplarda aktif gibi kaydedilir.

Cevap: D

 

12)    Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Kesin mizanda alacak kalanı verir, bilançonun pasifinde yer alır.

B)    Kesin mizanda borç kalanı verir, bilançonun aktifin-de yer alır.

C)    Kesin mizanda borç kalanı verir, gelir tablosunda yer alır.

D)    Kesin mizanda alacak kalanı verir, gelir tablosunda yer alır.

E)     Kesin mizanda kalan vermez, gelir tablosunda yer alır.

 

Çözüm: 621 SATILAN TİCARİ MALLAR hesabı gelir tablosu hesabıdır ve dönem sonunda 690 DÖNEM KAR/ZARAR hesabına aktarılarak kapatılır. Geçici mizanda borç bakiyesi verir. Kesin mizanda ise bakiye vermez.

Pratik çözüm: 621 SATILAN TİCARİ MALLAR hesabı gelir tablosu hesabıdır. Bundan dolayı bilançoda yer almaz. A ve B seçeneği elenir. Gelir tablosu hesapları Kesin mizanda bakiye vermez C ve D seçenekleri de elenir.

Cevap: E

 

13)    İşletmenin keşide ettiği senedin kabulü hâlinde işletmenin yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.

B)    Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır.

C)    Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır.

D)    Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.

E)     Satıcılar hesabı borçlandırılır.

Çözüm: Senetleri POLİÇELER ve BONOLAR olarak ikiye ayırabiliriz. POLİÇEYİ alacaklı taraf, BONOYU ise borç taraf düzenler. Poliçeyi alacaklı düzenleyip (keşide ettiğinde) borçluya kabul için gönderdiğinde kanunu bir sorumluluk doğurmaz. Kanuni bir sorumluk olması için borçlunun poliçeyi imzalaması gerekir. Borçlu poliçeyi imzalayıp gönderdiğinde aşağıdaki kaydı yapacaktır.

 

 

121 ALCAK SENETLERİ

120 ALICILAAR

 

 

 

Eğer poliçe satıcılar adına düzenlenerek kabule gönderilmiş ise aşağıdaki kayıt yapılır.

 

 

320 SATICILAR

120 ALICILAAR

 

 

 

 

Cevap: A ve E’dir.

 

14)    İşletmenin aldığı depozito ve teminatlar, aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde izlenir?

A)    Mali Borçlar

B)    Ticari Borçlar

C)    Diğer Borçlar

D)    Alınan Avanslar

E)     Borç ve Gider Karşılıkları

 

Çözüm: İşletmenin verdiği depozito ve teminatlar 126/226 Verilen Depozito ve teminatlar hesabında; aldığı depozito ve teminatlar 326/426 Alınan Depozito ve teminatlar hesabında izlenir.

Cevap: B

 

15)    İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil edildiği, bankadan gönderilen dekonttan anlaşılmıştır.

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)    Kasa hesabı borçlu

B)    Bankalar hesabı borçlu

C)    Alınan Çekler hesabı alacaklı

D)    Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

E)     Alınan Çekler hesabı borçlu

 

Çözüm: işletme tarafından düzenlenen (keşide edilen) çekler 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİNDE izlenir. Çek keşide edildiğinde hesabın alacağına yazılır, banka tarafından ödendiğinde ise aşağıdaki kayıt yapılır.

 

 

103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ

102 BANKALAR

 

XX

 

XXX

 

Cevap: D

 

16)    Aşağıdakilerden hangisi, amortisman hesaplama yöntemlerinden biri değildir?

A)    Olağanüstü yöntem

B)    Normal yöntem

C)    Direkt yöntem

D)    Azalan kalanlar yöntemi

E)     Artan kalanlar yöntemi

 

Çözüm: Normal yöntem amortisman hesaplama yöntemi değil, amortisman kayıt yöntemidir.

Cevap: C

 

17. - 19.  soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

İşletmede, dönem sonu stok tutarı 230.000, dönem iç alışları 1.870.000, yurt içi satışları 2.125.000’dir. Alış iadeleri 85.000, satıştan iadeler 90.000, faaliyet giderleri 320.000’dir. Ticari Mallar hesabının borç toplamı ise 2.190.000’dir.

 

17)    Buna göre, işletmede dönem başı stok tutarı kaç TL’dir?

A)    320.000

B)    324.000

C)    336.000

D)    345.000

E)     405.000

 

Çözüm:

 

153 TİCARİ MALLAR

Dönem başı stok ?

Dönem içi alış 1.870.000

 

Alış iadesi 85.000

 

2.190.000

85.000

 

 

 

 

 

153 TİCARİ MALLAR HS Borç toplamı= dönem içi alışlar + dönem başı stok

2.190.000=1.870.000+ dönem başı stok

Dönem başı stok=2.190.000-1.870.000=320.000 TL

Cevap: A

 

18)    Buna göre, işletmede satışların maliyeti kaç TL’dir?

A)    2.195.000

B)    1.960.000

C)    1.875.000

D)    1.790.000

E)     1.685.000

 

Çözüm:

 

153 TİCARİ MALLAR

Dönem başı stok 320.000

Dönem içi alış 1.870.000

 

Alış iadesi 85.000

 

2.190.000

85.000

 

2.105.000

 

 

 

153 TİCARİ MALLAR HS kalanı 2.105.000 TL ve sayım sonucu bulunan dönem sonu stok tutarı 230.000 TL’dir. Aralıklı envanter yöntemine göre dönem sonunda yapılan sayım sonu ile 153 TİCARİ MALLAR hesabının kalanı arasındaki fark Satılan Ticari Malların maliyetini verir. 2.105.000-230.000=1.875.000 TL

Cevap: C

 

19)    Buna göre, işletmenin faaliyet kârı veya zararı kaçtır?

A)    350.000 zarar

B)    160.000 zarar

C)    75.000 kâr

D)    160.000 kâr

E)     245.000 kâr

 

Çözüm:

 

Yurt İçi Satışlar

2.125.000

Satıştan iadeler

(90.000)

Net Satışlar

2.035.000

Satışların Maliyeti

(1.875.000)

Brüt Satış Karı

160.000

Faaliyet Giderler

(320.000)

Faaliyet Zararı

160.000

 

Cevap: B

 

20)    Tekdüzen Hesap Planı’nda 7/A seçeneğini uygulayan bir işletme, aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanmaz?

A)    Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

B)    İlk Madde ve Malzeme Giderleri

C)    Hizmet Üretim Maliyeti

D)    Araştırma ve Geliştirme Giderleri

E)     Finansman Giderleri

 

Çözüm: Maliyet muhasebesi kayıtları ya 7/A yâda 7/B seçeneğine göre yapılır. 7/A seçeneği giderleri hem çeşitlerine göre hem de fonksiyonlarına göre ayrıma tabi tutar. 7/B seçeneği ise sadece çeşitlerine göre ayrım yapar. 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ 7/B seçeneğinden vardır.

Cevap: B

 

21)    Gelir tablosu hesapları arasında bulunan Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı, aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır?

A)    Önceki Dönem Gelir ve Kârları

B)    Dönem Net Kârı

C)    Dönem Net Zararı

D)    Dönem Net Kârı veya Zararı

E)     Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları

 

Çözüm: Dönem sonunda gelir tablosunda yer alan hesaplar 690 DÖNEM KAR /ZARAR hesabına aktarılarak kapatılır. Gelir hesaplarının kapatma kaydı aşağıdaki gibidir.

 

 

GELİR HESAPLARI

600-640-642-644-679 GİBİ

690 DÖNEM KAR/ZARAR HESABI

 

XX

 

 

XXX

 

Gider hesaplarının kapatma kaydı aşağıdaki gibidir.

 

 

690 DÖNEM KAR/ZARAR HESABI

 

GİDER HESAPLARI

610-620-630-650-660  GİBİ

XX

 

 

XXX

 

Gelir ve gider hesapları 690 DÖNEM KAR/ ZARAR hesabına aktardıktan sonra hesabın borç bakiyesi veya alacak bakiyesinin vermesine göre kapatılır.

BORÇ BAKİYESİ VERİRSE

 

692 DÖNEM NET KAR/ZARAR

690 DÖNEM KAR/ZARAR HESABI

 

XX

 

 

XXX

ALACAK BAKİYESİ VERİRSE

 

690 DÖNEM KAR/ZARAR HESABI

 

692 DÖNEM NET KAR/ZARAR

 

XX

 

 

XXX

 

Cevap: D

 

22)    İşletmenin düzenlediği genel geçici mizanda Satıcılar hesabının borç toplamı 1.876.000, alacak toplamı 1.776.000 olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede, bilgisayar alımı için yapılan 150.000 tutarındaki ön ödemenin Satıcılar hesabına kaydedildiği belirlenmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Verilen Avanslar hesabı 150.000 borçlandırılmalıdır.

B)    Verilen Avanslar hesabı 100.000 borçlandırılmalıdır.

C)    Verilen Sipariş Avansları hesabı 150.000 borçlandırılmalıdır.

D)    Verilen Sipariş Avansları hesabı 100.000 borçlandırılmalıdır.

E)     Verilen Sipariş Avansları hesabı 150.000 alacaklandırılmalıdır.

Çözüm: SATICILAR HS hiçbir zaman borç bakiyesi vermez. Soruda 100.000TL borç bakiyesi verdiği belirtiliyor. Daha sonra yapılan inceleme 150.000 TL’lik Bilgisayar (demirbaş) almak için yapılan ön ödeme (avans) kaydının satıcılar hesabına kaydedildiği tespit ediliyor. Yapılacak olan düzeltme kaydı aşağıda verilmiştir.

 

 

259 VERİLEN AVANSLAR

320 SATICILAR

 

150.000

 

150.000

 

Pratik çözüm: Ödeme 150.000 TL olduğuna göre düzeltmede 150.000 TL olacaktır. Seçenekte 100.000 TL olanlar elenir(B ve D). İşletmenin bilgisayar alım satımı yapan işletme olduğu belirtilmediği için alınan bilgisayarın STOK olmadığını kabul edersek 158 VERİLEN SİPARİŞ AVNSI olan hesaplarda elenir (C-D-E)

Cevap: A

 

23)    İşletme, 2010 yılında alacak ve borç senetleri için reeskont işlemi uygulamayı unutmuştur. Bu durum, aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine uyulmadığını gösterir?

A)    Parayla ölçülme

B)    Özün önceliği

C)    İhtiyatlılık

D)    Tam açıklama

E)     Tutarlılık

 

Çözüm: Tutarlılık Kavramı: Muhasebede seçilen politika ve izlenen yöntemler her dönemde aynı şekilde uygulanmalıdır. Benzer işlem ve olaylarda kayıt düzeni ve işlem basamakları değişmemelidir. Geçerli sebepler ile değişiklik yapılırsa bu değişimin nedenleri ve sonuçları açıklanmalıdır.

Cevap: E

 

24)     

 

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

BORÇ SENETLERİ

 

XXX

 

XXX

Bu kayıt, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)    Alacaklarla ilgili senet alınması

B)    Borç Senetleri hesabına yapılan hatalı kaydın düzeltilmesi

C)    Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına yapılan hatalı kaydın düzeltilmesi

D)    Düzenlenen poliçenin kabulü

E)     Hatır senedi düzenlenmesi

 

Çözüm: Hatır senedi verildiğinde aşağıdaki kayıt yapılır.

 

 

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

BORÇ SENETLERİ

 

XXX

 

XXX

 

Hatır senedi alan firma ise şu şekilde kayı yapar.

 

ALACAK SENETLERİ

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

XXX

 

XXX

Cevap: E

 

25)    İşletme, sattığı malların iadesiyle ilgili olarak ortaya çıkan taşıma giderlerini üstlenmiştir. Buna göre, ilgili tutar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

A)    Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

B)    Satılan Ticari Mallar Maliyeti

C)    Satıştan İadeler

D)    Yurtiçi Satışlar

E)     Ticari Mallar

 

Çözüm: İşletmenin sattığı malların iade alınmasında nakliye parası 760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞTIM GİDERİNDE gösterilir.

Cevap: A

 

26)    İşletme, mal alırken verdiği 23.000 avro tutarındaki borç senedini 2,03 TL kuruyla kayıtlara almış, dönem sonu kuru ise 2,30 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)    Finansman Giderleri hesabı borçlu 6210 TL

B)    Finansman Giderleri hesabı borçlu 52.900 TL

C)    Kambiyo Zararları hesabı borçlu 6210 TL

D)    Borç Senetleri hesabı alacaklı 52.900 TL

E)     Borç Senetleri hesabı borçlu 6210 TL

 

Çözüm: İşletme Yabancı parayla kayıt altına alınan BORÇLARINI dönem sonunda dönem sonu kuru ile güncellemesi gerekir. Dönem sonu kur, dönem içi kurdan yüksek ise aradaki fark 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabının borcuna yazılır. Dönem sonu kur, dönem içi kurdan düşük ise aradaki fark 646 KAMBİYO KARLARI hesabının alacağına yazılır.

 

Pratik Çözüm: Yabancı parayla yapılan bir işlem varsa ve dönem sonu kaydını soruyor ise seçeneklerde 656 KAMBİYO ZARARI VEYA 646 KAMBİYO KARLARI HS olan seçenekleri doğrudur. (A-B-D-E seçenekleri hiç hesaplama yapmadan elenir.)

 

Cevap: C

 

27)    B İşletmesi, C İşletmesine olan 100.000 tutarındaki senetsiz borcuna karşılık ileri vadeli 105.000 tutarlı bir senet vermiştir. Buna göre B İşletmesi, bu olayla ilgili muhasebe kaydında,

I. Alıcılar hesabı borçlu 100.000 TL

II. Finansman Giderleri hesabı borçlu 5.000 TL

III. Alacak Senetleri hesabı borçlu 105.000 TL

IV. Satıcılar hesabı borçlu 100.000 TL

V. Borç Senetleri hesabı alacaklı 105.000 TL

VI. Alacak Senetleri hesabı alacaklı 105.000 TL

kayıtlarından hangilerini yapmalıdır?

A)    I, II ve III

B)    I, II ve V

C)    I, IV ve VI

D)    II, IV ve V

E)     II, IV ve VI

Çözüm:

 

 

320 SATICILAR

780 FİNANSMAN GİDERİ

321 BORÇ SENETLERİ

 

100.000

5.000

 

 

105.000

 

 

Cevap: D

 

28)    İşletme; elinde bulunan demirbaşa, eşit tutarlı amortisman yöntemiyle amortisman hesaplamaktadır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan demirbaş, dördüncü yıl içinde 80.000 kârla senet karşılığında satılmıştır.

Buna göre, birikmiş amortismanları 60.000 olan demirbaşın satışı karşılığında alınan senet tutarı kaç TL’dir? (KDV oranı % 15‘tir.)

A)    92.000

B)    120.000

C)    138.000

D)    140.000

E)     161.000

 

Çözüm:

 

Eşit Tutarlı(Normal) Amortisman yönteminde maddi duran varlığın defter değeri faydalı ömrüne bölünerek her yıl eşit olarak amortisman ayrılır. Defter değeri X ise

1.yıl X/5

2.yıl X/5

3.yıl X/5

4.yılın içinde satıldığı için 3 yıl amortisman hesaplanır. 3 yıl için hesaplanan 60.000 TL ise

Toplam 3X/5=60.000 TL ise X=60.000*5/3=100.000

Demirbaşın Satış Değeri(KDV hariç)= Defter değeri- Birikmiş amortisman+kar

Demirbaşın Satış Değeri=100.000-60.000+80.000=120.000

KDV dahil=120.000*1,15=138.000

 

 

Cevap: C

 

bursa sosyal medya